1 KILPAILUN SÄÄNNÖT TIIVISTETYSTI

 • Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille vuosikurssista riippumatta. 
 • Kilpailukysymyksiin voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
 • Kilpailu pidetään järjestäjien päättämänä ajankohtana. 
 • Kilpailuun kuuluu valtakunnallinen alkukilpailu sekä loppukilpailu alkukilpailun perusteella valitulle lukiolaisille. 
 • HYOL vastaa kilpailun viestinnästä opettajille muiden järjestäjien tuella.
 • HYOL järjestää tiedon ja ohjeet kilpailusta kouluille, jolloin ilmoitetaan myös kilpailupäivä sekä kokeen kestoaika.
 • HYOL:n toimisto huolehtii kilpailuun ilmoittautumisten vastaanotosta. 
 • Järjestäjien edustajat laativat kilpailukysymykset sekä valtakunnalliseen alkukilpailuun että loppukilpailuun.
 • Alkukilpailun järjestävä opettaja valitsee koulunsa parhaan kilpailuvastauksen, joka lähetetään HYOL:n toimistoon. 
 • HYOL nimeää opettajista koostuvan raadin, joka valitsee valtakunnallisen alkukilpailun perusteella loppukilpailuun osallistuvat. Finanssiala ry (FA) ja FINE maksavat opettajaraadin jäsenille em. arvostelusta erikseen sovitun palkkion. 
 • Talousguru-loppukilpailuun voi tulla valituksi vain kerran. 
 • Loppukilpailuun valitaan 14 oppilasta. Heistä yhdeksän valitaan parhaiden pisteiden perusteella asuinpaikasta riippumatta ja viisi omien alueidensa parhaina (ks. kohta 5, Kilpailun kulku ja palkinnot). Koronan aiheuttamien mahdollisten kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestäjillä on mahdollisuus tehdä kilpailun kulkuun  muutoksia.
 • Mikäli opiskelijalle on myönnetty ylioppilaskirjoituksia varten oikeus tavallista pidempään koeaikaan, on hänen vastaavin perustein mahdollista käyttää myös Talousguru-kilpailun alkukilpailuun puoli tuntia tavallista kauemmin. Alkukilpailun järjestävä opettaja vastaa siitä, että opiskelijalla on todistus oikeudesta pidennettyyn kilpailuaikaan.
 • Finanssiala ry ja FINE huolehtivat kilpailun järjestämisen kustannuksista.
 • Säännöt on päivitetty syksyllä 2020 Finanssiala ry:n, FINEn ja HYOL ry:n kesken.

2 KILPAILUN TAVOITTEET

Kilpailun tavoitteena on nostaa lukiolaisten ja kilpailun saaman julkisuuden kautta myös suuren yleisön kiinnostusta talousasioihin. Alkukilpailu on tarkoitettu järjestettäväksi lukioissa siten, että se voi toimia opettajan niin halutessa myös taloustiedon kurssikokeena.

Loppukilpailu on tarkoitettu vaativaksi. Kilpailun nimen on haluttu osoittavan, että voittaja on todellinen Talousguru.

Loppukilpailun laaja esseetehtävä mittaa kilpailijan kykyä tarkastella kysymystä monesta eri näkökulmasta. Loppukilpailuun kuuluu kirjallisen kokeen lisäksi suullinen osuus. Suullisessa osuudessa mitataan paitsi talousosaamista, myös esiintymistaitoa ja kykyä perustella erilaisia näkökulmia.

3 KILPAILUN OHJAUSRYHMÄ

Kilpailun ohjausryhmä koostuu Finanssiala ry:n, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton HYOL ry:n sekä FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan nimeämistä edustajista: 

Finanssiala ry: Asiantuntija Jussi Karhunen

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto: Toiminnanjohtaja Kirsi Ruhanen

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta: Viestintäpäällikkö Elina Antila

4 KILPAILUN KYSYMYSTEN VALMISTELU

Kilpailutehtävät laativa työryhmä koostuu kilpailua järjestävien tahojen edustajista.

 • Finanssiala ry:n edustajina: Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen, Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen, pääekonomisti Veli-Matti Mattila (FA) ja asiantuntija Mariia Somerla (FA).
 • HYOL ry:n edustaja: lehtori Riitta Mikkola.
 • Taloustoimittajien yhdistyksen ja Kauppalehden edustaja: Lauri Sihvonen
 • FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan  edustaja: asiantuntija Sasu Heino

Työryhmä suunnittelee kilpailukysymykset ja mallivastaukset sekä alkukilpailuun että loppukilpailun kirjalliseen ja suulliseen osaan. Työryhmän edustajat arvioivat kilpailijoiden suoriutumisen myös loppukilpailussa.

HYOL ry:n valitsema opettajaraati valitsee loppukilpailijat alkukilpailussa annettujen vastausten perusteella .

5 KILPAILUN KULKU JA PALKINNOT

Talousguru-kilpailu on kaksiosainen. Lukioissa tapahtuvassa kilpailussa palkitaan koulun paras kilpailuvastaus. Kilpailu järjestetään kaikissa osallistuvissa kouluissa samana päivänä ja samaan kellonaikaan Abitti-koealustalla. Opettaja valitsee koulunsa parhaan kilpailuvastauksen ja lähettää sen HYOL ry:n toimistoon. Palkintona koulun parhaalle on diplomi. Kaikki kilpailuun osallistujat saavat Kauppalehden digilukuoikeuden 1.12.2020–31.1.2021.

Opettajaraati valitsee kaikista lähetetyistä kilpailuvastauksista 14 parasta loppukilpailuun, joka järjestetään Helsingissä.

Alkukilpailu vertautuu järjestelyiltään ylioppilaskirjoituksiin ja korkeakoulujen pääsykokeisiin. Alkukilpailu on tehtävä opettajan valvonnassa. Alkukilpailua ei voi koronan vuoksi järjestää etänä niin että koepaikalla ei olisi opettajan läsnäolovalvontaa. 

Loppukilpailuun valitaan 14 opiskelijaa seuraavasti:

Finaaliin valitaan yhdeksän parasta alkukilpailun osallistujaa pisteiden perusteella asuinpaikasta riippumatta. Lisäksi finaalipaikan saa Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Lounais-Suomen ja Pohjois-Suomen paras kilpailuun osallistunut oppilas. Aluejako noudattelee aluehallintovirastojen toimivalta-aluetta siten, että Pohjois-Suomen alue käsittää sekä Oulun että Lapin aluehallintovirastojen alueet. Alueiden parhaat valitaan sen jälkeen, kun yhdeksän parasta oppilasta asuinpaikasta riippumatta on valittu. 

Mikäli koronan aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi jonkin alueen koulut eivät voi osallistua alkukilpailuun, tekee järjestäjä tarvittaessa muutoksia loppukilpailijajoukon kokoon ja alueellisiin valintaperusteisiin.

Loppukilpailussa on kirjallinen ja suullinen osa. Loppukilpailussa mitataan substanssiosaamisen lisäksi sekä kirjallisia että suullisia taitoja.

Kysymykset laatinut työryhmä arvostelee loppukilpailijoiden suoritukset ja pisteyttää ne. Kirjallisen kokeen osuus on arvioinnissa painoarvoltaan 75 % ja suullisen väittelyn osuus 25 %. Kilpailun kärki julkistetaan palkintojen jaon yhteydessä. Kaikkien kilpailijoiden menestymistä loppukilpailussa ei julkisteta. Tieto on kuitenkin käytettävissä korkeakoulujen opiskelijavalinnan yhteydessä. Kaikki loppukilpailuun osallistuneet saavat osallistumisestaan diplomin.

Kilpailun voittaja, vuoden Talousguru, saa rahapalkinnoksi 1 000 euroa. Sen lisäksi kilpailijan koulu saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkintona toimivan tohtorin hatun. Hatun jalustaan on kaiverrettu kaikkien kilpailussa aikaisemmin menestyneiden koulujen nimet. Talousguru-kilpailussa toiseksi tullut kilpailija saa palkinnoksi 500 euroa ja kolmanneksi tullut 250 euroa. 

Rahapalkintojen lisäksi eri yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat kilpailussa parhaiten menestyneille mahdollisuuden päästä oppilaitokseen sisään ilman erillistä pääsykoetta. Mahdollisuus opiskelupaikkaan tarkistetaan vuosittain.

6 OPISKELUPAIKKA TALOUSGURU-KILPAILUN AVULLA 

Talousguru-kilpailussa menestyneillä on mahdollisuus hakea suoraa opiskelupaikkaa korkeakoulussa.
Viiden parhaan joukkoon päässeet:

 • Kilpailussa viiden parhaan joukkoon sijoittuneille myönnetään suora opiskelupaikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa joko suomen- tai englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa sinä vuonna, kun he valmistuvat ylioppilaiksi. 

Kaikille loppukilpailuun päässeille:

 • Kaikille neljälletoista Talousguru-kilpailun loppukilpailuun valitulle kilpailijalle voidaan myöntää hakemuksesta Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeus taloustieteen kandiohjelmaan ilman valintakoetta. Opiskelupaikkaa voi hakea, jos hakija on valittu loppukilpailuun viimeisen kolmen vuoden aikana hakuvuosi mukaan lukien.
 • Kaikilla 14 loppukilpailuun päässeellä on myös mahdollisuus saada opiskelupaikka Svenska handelshögskolanissa Helsingissä, mikäli he suorittavat ruotsin kielikokeen hyväksytysti. Opiskelupaikkaa voi hakea sinä vuonna, jonka aikana kilpailussa menestynyt kirjoittaa ylioppilaaksi.
 • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun taloustieteen pääaineeseen saa paikan yksi Talousguru-kilpailun finalisteista. Mikäli hakijoita on useampia, saa paikan hakeneista loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestynyt. 
 • Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta kauppatieteiden tutkinto-ohjelmasta saa paikan kolme finalistia. Mikäli hakijoita on useampia, saavat paikat loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestyneet. 
 • Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta joko Turun tai Porin yksiköstä saavat paikan kaksi Talousguru-kilpailun finalistia. Mikäli hakijoita on useampia, saavat paikat loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestyneet. 
 • Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on tarjolla yhteensä kaksi opiskelupaikkaa – yksi Joensuun ja toinen Kuopion kampuksella. Mikäli hakijoita on useampia, saa paikan hakeneista loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestynyt.   
 • Vaasan yliopiston kauppatieteisiin saa paikan kolme Talousguru-kilpailun finalistia. Mikäli hakijoita on useampia, paikat saavat loppukilpailun pisteiden perusteella parhaiten menestyneet.

Talousguru-kilpailun järjestäjät eivät osallistu yliopistojen opiskelijavalintaan. Lisätietoja saa opiskelupaikoista.

Korkeakoulupaikat 

Talousguru-kilpailun loppukilpailussa menestyneet voivat hakea pääsyä oheisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin ilman erillistä sisäänpääsykoetta. Korkeakoulujen käytännöt vaihtelevat sisäänpääsyn osalta.

 1. Aalto yliopisto – Kauppakorkeakoulu
  Lisätietoja: Suunnittelija Jenni Hirvensalo, p. 040 353 8105, hakijapalvelut@aalto.fi
 2. Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta
  Lisätietoja: Opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen, p. 02941 24806, mikko.vanhanen@helsinki.fi
 3. Hanken – Svenska handelshögskolan 
  Lisätietoja: Hanna Engblom, hanna.engblom@hanken.fi, ansokan@hanken.fi.
 4. Itä-Suomen yliopisto
  Lisätietoja: Silja Tuomala, p. 050 471 2974, silja.tuomala@uef.fi
  Kuopion kampus 
  Joensuun kampus
 5. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
  Lisätietoja: Opintopäällikkö Niina Simanainen, p. 040 805 3134, niina.j.simanainen@jyu.fi  
 6. Tampereen yliopisto – Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
  Lisätietoja: Opintokoordinaattori Marika Ranta, p. 050 318 7384, Marika.Ranta@tuni.fi
 7. Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Lisätietoja: Koulutussuunnittelija Laura Valkoja-Lähteenmäki, tseopintotoimisto@utu.fi
  Turun kampus
  Porin kampus
 8. Vaasan yliopisto
  Lisätietoja: Kauppatieteiden koulutusvastaava Miia-Leena Mikkilä, p. 029 449 8162 miia-leena.mikkila@univaasa.fi

7 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄTAHOT

Finanssiala ry
Finanssiala ry (FA) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperivälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä ja finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. 
FA:n tavoitteena on turvata jäsenille hyvä toimintaympäristö, toimivat finanssimarkkinat ja tehokas maksujenvälitysjärjestelmä. Lisäksi yhdistys edistää vahingontorjuntaa sekä yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia. FA:lla on noin 330 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa työskentelee noin 36 000 työntekijää. Talousguru-kilpailun avulla FA haluaa edistää finanssilukutaitoa yhteistyössä useiden tahojen kanssa.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on vuonna 1948 perustettu palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on historian ja yhteiskuntaopin opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen. Liitolla on noin 1200 jäsentä. 
HYOL on mukana Talousguru-kilpailun järjestämisessä, sillä se haluaa tukea taloustietoa opettavia opettajia ja motivoida aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita.  

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo, selvittää ja ratkoo kuluttajien kysymyksiä ja ongelmatilanteita finanssiasioissa. Finanssialalla toimivaan organisaatioon kuuluvat neuvontatoimistona toimiva Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta. 
FINE haluaa lisätä kuluttajien tietoja ja taitoja erityisesti talousasioissa ja nostaa niitä esiin erilaisten kilpailujen ja oppaiden avulla myös kouluissa. 

Kilpailua tukevat

Kauppalehti
Kauppalehti on suomalainen talousmedia, josta löytää tärkeimmät ajankohtaiset talousuutiset, pörssikurssit ja kattavat sijoittajapalvelut.

Talous ja nuoret TAT
Talous ja nuoret TAT on valtakunnallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä. TATin toimintaa rahoittavat muun muassa TT-säätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, yritykset, säätiöt, OKM ja kunnat.

Taloustoimittajat ryTaloustoimittajat ry toimii jäsentensä keskustelufoorumina journalistisissa ja talouselämän kysymyksissä.  
Taloustoimittajien yhdistys toimii ammatillisena yhdyssiteenä ammatissa toimiville suomalaisille taloustoimittajille. Yhdistys myös edistää ammatillista koulutusta ja keskinäistä yhteydenpitoa sekä keskustelua talouselämän aiheista. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea lehdistössä, uutistoimistossa, radiossa tai televisiossa päätoimisesti talousasioita käsittelevä journalisti. 

Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Lukiolaisten Liitto – SLL on lukiolaisten oma valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvonta-, palvelu- ja harrastusjärjestö. Vuonna 1985 perustettu SLL on 50 000 jäsenen voimin yhtä kuin lukiolaiset lukiolaisten asialla.